Ач АУИС-ийн электрон шуудангийн хаяг 

УДИРДЛАГА, ЗӨВЛӨЛ  
1 Удирдах зөвлөлийн гишүүд [email protected]
2 Захирлын зөвлөлийн гишүүд [email protected]
3 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд [email protected]
4 Магистрийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүд [email protected]
     
АЛБА  
1 Бүх алба [email protected]
2 Бүх албаны дарга нар [email protected]
3 Сургалтын бодлого зохицуулалтын алба [email protected]
4 Оюутны алба [email protected]
5 Төгсөлтийн дараах сургалт-судалгааны алба [email protected]
6 Захиргаа, санхүү, аж ахуйн алба [email protected]
7 Хүний нөөц, мониторингийн алба [email protected]
     
ТЭНХИМҮҮД  
1 Бүх тэнхимийн эрхлэгчид [email protected]
2 Бүх багш [email protected]
3 Ерөнхий эрдэм [email protected]
4 Морфологи [email protected]
5 Физиологи молекул биологи [email protected]
6 Бичил амь, халдварт өвчин судлал [email protected]
7 Эмгэг судлал [email protected]
8 Сувилахуй [email protected]
9 Нүүр амны эмнэлзүй [email protected]
10 Хүүхдийн нүүр амны өвчин судлал [email protected]
11 Уламжлал анагаах ухааны онол [email protected]
12 Уламжлал анагаах ухааны эмнэлзүй [email protected]
13 Нийгмийн эрүүл мэнд [email protected]
14 Дотор, мэдрэлийн өвчин судлал [email protected]
15 Мэс засал, гэмтлийн өвчин судлал [email protected]
16 Өрхийн анагаах, эм судлал [email protected]
17 Хүүхдийн өвчин судлал [email protected]
18 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал [email protected]
19 Нүдний өвчин судлал [email protected]
20 Чих, хамар хоолой өвчин судлал [email protected]

 

 

ОЮУТАН  
1 2019.Бүх оюутнууд [email protected]
2 2019.Бүх АНГИЙН ДАРГА НАР [email protected]
3 2019.Бүх төгсөгчид [email protected]
4 2019.Бүх төгсөгчидийн АНГИЙН ДАРГА НАР [email protected]

 

САЛБАР, ДАМЖАА /АНГИЙН ДАРГА/  
1 2019.АНА-I дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
2 2019.АНА-II дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
3 2019.АНА-III дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
4 2019.АНА-IV дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
5 2019.АНА-V дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
6 2019.АНА-VI дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
7 2019.УЛА-I дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
8 2019.УЛА-II дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
9 2019.УЛА-III дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
10 2019.УЛА-IV дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
11 2019.УЛА-V дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
12 2019.УЛА-VI дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
13 2019.НАС-I дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
14 2019.НАС-II дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
15 2019.НАС-III дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
16 2019.НАС-IV дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
17 2019.НАС-V дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
18 2019.СУВ-I дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
19 2019.СУВ-II дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
20 2019.СУВ-III дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
21 2019.СУВ-IV дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
22 2019.НЭМ-I дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
23 2019.НЭМ-II дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
24 2019.НЭМ-III дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
25 2019.НЭМ-IV дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
26 2019.НЭМ-V дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
     
ДАМЖААНЫ АНГИЙН ДАРГА НАР  
1 2019.I дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
2 2019.II дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
3 2019.III дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
4 2019.IV дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
5 2019.V дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
6 2019.VI дамжаа /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
     
САЛБАРЫН АНГИЙН ДАРГА НАР  
1 2019.АНА салбар /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
2 2019.УЛА салбар /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
3 2019.НАС салбар /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
4 2019.СУВ салбар /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]
5 2019.НЭМ салбар /АНГИЙН ДАРГА/ [email protected]

 

САЛБАР, ДАМЖАА  
1 2019.АНА-I дамжаа [email protected]
2 2019.АНА-II дамжаа [email protected]
3 2019.АНА-III дамжаа [email protected]
4 2019.АНА-IV дамжаа [email protected]
5 2019.АНА-V дамжаа [email protected]
6 2019.АНА-VI дамжаа [email protected]
7 2019.УЛА-I дамжаа [email protected]
8 2019.УЛА-II дамжаа [email protected]
9 2019.УЛА-III дамжаа [email protected]
10 2019.УЛА-IV дамжаа [email protected]
11 2019.УЛА-V дамжаа [email protected]
12 2019.УЛА-VI дамжаа [email protected]
13 2019.НАС-I дамжаа [email protected]
14 2019.НАС-II дамжаа [email protected]
15 2019.НАС-III дамжаа [email protected]
16 2019.НАС-IV дамжаа [email protected]
17 2019.НАС-V дамжаа [email protected]
18 2019.СУВ-I дамжаа [email protected]
19 2019.СУВ-II дамжаа [email protected]
20 2019.СУВ-III дамжаа [email protected]
21 2019.СУВ-IV дамжаа [email protected]
22 2019.НЭМ-I дамжаа [email protected]
23 2019.НЭМ-II дамжаа [email protected]
24 2019.НЭМ-III дамжаа [email protected]
24 2019.НЭМ-IV дамжаа [email protected]
25 2019.НЭМ-V дамжаа [email protected]
     
ДАМЖАА  
1 2019.I дамжаа [email protected]
2 2019.II дамжаа [email protected]
3 2019.III дамжаа [email protected]
4 2019.IV дамжаа [email protected]
5 2019.V дамжаа [email protected]
6 2019.VI дамжаа [email protected]
     
САЛБАР  
1 2019.АНА салбар [email protected]
2 2019.УЛА салбар [email protected]
3 2019.НАС салбар [email protected]
4 2019.СУВ салбар [email protected]
5 2019.НЭМ салбар [email protected]

 

АНГИ, ГРУПП  
1 2019.АНА-101 [email protected]
2 2019.АНА-102 [email protected]
3 2019.АНА-103 [email protected]
4 2019.АНА-104 [email protected]
5 2019.АНА-105 [email protected]
6 2019.АНА-106 [email protected]
7 2019.АНА-201 [email protected]
8 2019.АНА-202 [email protected]
9 2019.АНА-203 [email protected]
10 2019.АНА-204 [email protected]
11 2019.АНА-205 [email protected]
12 2019.АНА-206 [email protected]
13 2019.АНА-207 [email protected]
14 2019.АНА-208 [email protected]
15 2019.АНА-209 [email protected]
16 2019.АНА-210 [email protected]
17 2019.АНА-211 [email protected]
18 2019.АНА-212 [email protected]
19 2019.АНА-301 [email protected]
20 2019.АНА-302 [email protected]
21 2019.АНА-303 [email protected]
22 2019.АНА-304 [email protected]
23 2019.АНА-305 [email protected]
24 2019.АНА-306 [email protected]
25 2019.АНА-307 [email protected]
26 2019.АНА-308 [email protected]
27 2019.АНА-309 [email protected]
28 2019.АНА-310 [email protected]
29 2019.АНА-401 [email protected]
30 2019.АНА-402 [email protected]
31 2019.АНА-403 [email protected]
32 2019.АНА-404 [email protected]
33 2019.АНА-405 [email protected]
34 2019.АНА-406 [email protected]
35 2019.АНА-407 [email protected]
36 2019.АНА-408 [email protected]
37 2019.АНА-409 [email protected]
38 2019.АНА-501 [email protected]
39 2019.АНА-502 [email protected]
40 2019.АНА-503 [email protected]
41 2019.АНА-504 [email protected]
42 2019.АНА-505 [email protected]
43 2019.АНА-506 [email protected]
44 2019.АНА-507 [email protected]
45 2019.АНА-601 [email protected]
46 2019.АНА-602 [email protected]
47 2019.АНА-603 [email protected]
48 2019.АНА-604 [email protected]
49 2019.АНА-605 [email protected]
50 2019.АНА-606 [email protected]
51 2019.АНА-607 [email protected]
52 2019.АНА-608 [email protected]
53 2019.АНА-609 [email protected]
54 2019.АНА-610 [email protected]
55 2019.АНА-611 [email protected]
56 2019.АНА-612 [email protected]
     
1 2019.УЛА-101 [email protected]
2 2019.УЛА-201 [email protected]
3 2019.УЛА-202 [email protected]
4 2019.УЛА-301 [email protected]
5 2019.УЛА-302 [email protected]
6 2019.УЛА-401 [email protected]
7 2019.УЛА-402 [email protected]
8 2019.УЛА-501 [email protected]
9 2019.УЛА-502 [email protected]
10 2019.УЛА-601 [email protected]
     
1 2019.НАС-101 [email protected]
2 2019.НАС-102 [email protected]
3 2019.НАС-103 [email protected]
4 2019.НАС-201 [email protected]
5 2019.НАС-202 [email protected]
6 2019.НАС-203 [email protected]
7 2019.НАС-204 [email protected]
8 2019.НАС-205 [email protected]
9 2019.НАС-301 [email protected]
10 2019.НАС-302 [email protected]
11 2019.НАС-303 [email protected]
12 2019.НАС-304 [email protected]
13 2019.НАС-305 [email protected]
14 2019.НАС-401 [email protected]
15 2019.НАС-402 [email protected]
16 2019.НАС-403 [email protected]
17 2019.НАС-501 [email protected]
18 2019.НАС-502 [email protected]
19 2019.НАС-503 [email protected]
     
1 2019.НЭМ-101 [email protected]
2 2019.НЭМ-201 [email protected]
3 2019.НЭМ-202 [email protected]
4 2019.НЭМ-301 [email protected]
5 2019.НЭМ-401 [email protected]
6 2019.НЭМ-501 [email protected]
     
1 2019.СУВ-101 [email protected]
2 2019.СУВ-201 [email protected]
3 2019.СУВ-202 [email protected]
4 2019.СУВ-301 [email protected]
5 2019.СУВ-401 [email protected]
6 2019.СУВ-402 [email protected]

 

 

 

 

 

 

 


Twitter