Ач АУИС-ийн электрон шуудангийн хаяг 

УДИРДЛАГА, ЗӨВЛӨЛ  
1 Удирдах зөвлөлийн гишүүд [email protected]
2 Захирлын зөвлөлийн гишүүд [email protected]
3 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд [email protected]
4 Магистрийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүд [email protected]
     
АЛБА, НЭГЖ  
1 Бүх алба [email protected]
2 Бүх албаны дарга нар [email protected]
3 Сургалтын бодлого зохицуулалтын алба [email protected]
4 Оюутны алба [email protected]
5 Төгсөлтийн дараах сургалт-судалгааны алба [email protected]
6 Захиргаа, санхүү, аж ахуйн алба [email protected]
7 Багшийн хөгжил, Хүний нөөц, мониторингийн алба [email protected]
8 Номын сан [email protected]
     
ТЭНХИМҮҮД  
1 Ерөнхий эрдэм [email protected]
2 Морфологи [email protected]
3 Физиологи молекул биологи [email protected]
4 Бичил амь, халдварт өвчин судлал [email protected]
5 Эмгэг судлал [email protected]
6 Сувилахуй [email protected]
7 Нүүр ам судлал [email protected]
8 Уламжлал анагаах ухаан [email protected]
9 Нийгмийн эрүүл мэнд [email protected]
10 Дотор, мэдрэлийн өвчин судлал [email protected]
11 Мэс заслын өвчин судлал [email protected]
12 Өрхийн анагаах, эм судлал [email protected]
13 Хүүхдийн өвчин судлал [email protected]
14 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал [email protected]
15 Нүдний өвчин судлал [email protected]
16 Чих, хамар хоолой өвчин судлал [email protected]
     
БАГШ  
1 Бүх багш [email protected]
2 Бүх тэнхмийн эрхлэгчид [email protected]h.edu.mn

 

ОЮУТНУУД

      ОЮУТНУУД АНГИЙН ДАРГА НАР
         
1 2016. Бүх оюутнууд   [email protected] [email protected]
         
БҮХ САЛБАР, ДАМЖААНЫ      
1 2016. Анагаах I дамжаа [email protected] [email protected]
2 2016. Анагаах II дамжаа [email protected] [email protected]
3 2016. Анагаах III дамжаа [email protected] [email protected]
4 2016. Анагаах IV дамжаа [email protected] [email protected]
5 2016. Анагаах V дамжаа [email protected] [email protected]
6 2016. Анагаах VI дамжаа [email protected] [email protected]
7 2016. Уламжлалт I дамжаа [email protected] [email protected]
8 2016. Уламжлалт II дамжаа [email protected] [email protected]
9 2016. Уламжлалт III дамжаа [email protected] [email protected]
10 2016. Уламжлалт IV дамжаа [email protected] [email protected]
11 2016. Уламжлалт V дамжаа [email protected] [email protected]
12 2016. Уламжлалт VI дамжаа [email protected] [email protected]
13 2016. Нүүр ам судлал I дамжаа [email protected] [email protected]
14 2016. Нүүр ам судлал II дамжаа [email protected] [email protected]
15 2016. Нүүр ам судлал III дамжаа [email protected] [email protected]
16 2016. Нүүр ам судлал IV дамжаа [email protected] [email protected]
17 2016. Нүүр ам судлал V дамжаа [email protected] [email protected]
18 2016. Сувилахуй I дамжаа [email protected] [email protected]
19 2016. Сувилахуй II дамжаа [email protected] [email protected]
20 2016. Сувилахуй III дамжаа [email protected] [email protected]
21 2016. Сувилахуй IV дамжаа [email protected] [email protected]
22 2016. Нийгмийн эрүүл мэнд I дамжаа [email protected] [email protected]
23 2016. Нийгмийн эрүүл мэнд II дамжаа [email protected] [email protected]
         
БҮХ САЛБАРЫН       
1 2016. I дамжаа   [email protected] [email protected]
2 2016. II дамжаа   [email protected] [email protected]
3 2016. III дамжаа   [email protected] [email protected]
4 2016. IV дамжаа   [email protected] [email protected]
5 2016. V дамжаа   [email protected] [email protected]
6 2016. VI дамжаа   [email protected] [email protected]
         
БҮХ ДАМЖААНЫ      
1 2016. Анагаахын салбар   [email protected] [email protected]
2 2016. Уламжлалтын салбар   [email protected] [email protected]
3 2016. НАС-ын салбар   [email protected] [email protected]
4 2016. Сувилахуйн салбар   [email protected] [email protected]
5 2016. НЭМ-ийн салбар   [email protected] [email protected]
         
         
БҮХ АНГИ, ГРУПП      
1 2016. Анагаах 101   [email protected]  
2 2016. Анагаах 102   [email protected]  
3 2016. НАС 101   [email protected]  
4 2016. Сувилахуй 101   [email protected]  
5 2016. Уламжлалт 101   [email protected]  
6 2016. НЭМ 101   [email protected]  
... ...   ........  
... ...   ........  
108 2016. Анагаах 614   [email protected]  

 


Twitter