Магистрын болон докторын сургалт эрхлэх мэргэжлийн чиглэлүүд

МАГИСТРИЙН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

1. Дотор судлал

Суралцах жил:  2 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   36 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

2. Мэс засал

Суралцах жил:  2 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   36 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

3. Мэдрэл судлал

Суралцах жил:  2 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   36 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

4. Нүүр ам судлал

Суралцах жил:  2 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   36 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

5. Морфологи

Суралцах жил:  2 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   36 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

6. Сувилахуй

Суралцах жил:  2 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   36 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он: 2005

7. Нийгмийн эрүүл мэнд

Суралцах жил:  2 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   32 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он: 2016

8. Анагаах ухааны боловсрол судлал

Суралцах жил:  2 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   32 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он: 2016

 

ДОКТОРЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

1. Уламжлалт анагаах ухаан

Суралцах жил:  3 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   60 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он: 2016

2. Нийгмийн эрүүл мэнд

Суралцах жил:  3 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   60 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он: 2016

3. Эмнэл зүйн анагаах ухаан

Суралцах жил:  3 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   60 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он: 2016

4. Анагаах ухааны боловсрол судлал

Суралцах жил:  3 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   60 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он: 2016