Резиденсийн сургалт эрхлэх мэргэжлийн чиглэлүүд

РЕЗИДЕНСИЙН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Мэс засал

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Дотор судлал

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Мэдрэл судлал

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Дүрс оношлогоо

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Лаборатори

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Арьс гоо засал

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Эх барих эмэгтэйчүүд

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Нүд судлал

 Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005

Чих хамар хоолой

Суралцах жил:  4 жил

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж:   126 багц цаг

Анхны элсэлт авсан он:2005